ang-himmel    
Rehabiliterande pedagogik

I samarbete med Lärvux Stockholm har vi på Rummet under några år kunnat erbjuda rehabiliterande pedagogik till elever som haft svårigheter att klara ordinarie SFI-undervisning. Det har rört elever med diagnostiserad PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), andra stressrelaterade minnes- och/eller inlärningssvårigheter eller neuropsykologiska och neurofysiologiska funktionshinder. Vårt arbete utgår ifrån en helhetssyn på människan, som enskild individ och som del i ett socialt sammanhang och vi söker möta individens behov och intressen likväl som gruppens. Vi stödjer oss mot de senaste rönen inom hjärnforskningen vilket innebär att vi lägger stor vikt vid kroppens alla sinnen i inlärningsprocessen genom verbala och icke-verbala uttryck. Musik, rörelse, dans, bild samt avslappningsövningar ingår som pedagogiska verktyg i språkträningen. Delkursen heter Skapande språk på schemat och är ett komplement till övrig SFI-undervisning inom den s.k. Lärvuxmodellen.

Såväl vår erfarenhet som forskning visar att det som innefattar både kognitiva och emotionella processer är särskilt verksamt vid inlärning. Därför arbetar vi utifrån deltagarnas egna berättelser, behov och erfarenheter. Motivationen att lära sig svenska språket ökar om eleven upplever att innehållet är adekvat och berörande. Här spelar gruppen en stor roll, att få berätta om sig själv och lyssna till andras berättelser stärker både den egna och den kulturella identiteten.