Uttryckande konst

kombinerar konstnärliga språk med samtalsterapi

Uttryckande konstterapi

Uttryckande konstterapi kombinerar konstnärliga språk med samtalsterapi.

Vi arbetar genom kroppens sinnen med bild, musik, drama, text och rörelse och strävar efter att gestalta, bredda och fördjupa förståelse för det som är i livet just nu och det som tidigare varit.

Inom varje människa finns en kreativ kraft, och genom konstnärliga upplevelser och skapande kan man bearbeta sin historia och påverka sin utveckling. Konsten synliggör det osynliga, och sätter ord på upplevelser och erfarenheter. Fokus ligger på själva processen, det som finns här och nu. Det skapande arbetet bidrar till att upptäcka resurser som ofta överraskar. Samtal och bearbetning har en central plats och den terapeutiska relationen är basen för arbetet.

Uttryckande konstterapi ingår i den psykodynamiska traditionen och har ett holistiskt synsätt på människan. Det specifika för uttryckande konst som skiljer den från andra konstterapier är att man tillförde kunskap om att arbeta intermodalt, dvs att gå från ett konstnärligt uttryck till ett annat. Dessa transformationer öppnar för möjligheter till något nytt och överraskande. Reflektionen är en viktig del i processen.
Gemensamt för olika teorier som expressive arts vilar mot är att det relationella perspektivet finns där, som t ex inom anknytningsteori och teorier kring intersubjektivitet.

 

För vem?

Vi vänder oss både till dig som vill utforska och utveckla din kreativa förmåga, samt till dig som vill bearbeta och förändra en aktuell livssituation och känner att orden inte alltid räcker till. Det kan handla om svårlösta inre konflikter, relationsproblem, en livskris, stressymtom, att du tappat lusten och/eller kreativiteten i livet. Kanske vill du bryta ett destruktivt livsmönster eller arbeta med ett för dig aktuellt livstema, enskilt eller i grupp.
Inga förkunskaper behövs.

Vi vänder oss även till organisationer och arbetslag som söker nya metoder att utveckla sin verksamhet på och vi kan erbjuda workshops, seminarier och helgkurser i kreativ kommunikation.

 

Kort historik

Uttryckande konst – eller expressive arts – växte fram i USA under 1970-talet som en följd av öppenhet inför t ex experimentell teater och ’performances’ och intresse för grupp-processer inom t ex ’multi art’. Det ’nya’ var det interdisciplinära – att blanda olika konstnärliga uttryck. Småningom utvecklades en terapeutisk skola, där olika konstnärliga språk integreras. Förgrundsgestalter inom den terapeutiska skolan är Shaun McNiff, Paolo Knill, Stephen och Ellen Levine.

Förhållningssättet inom uttryckande konst är fenomenologiskt, dvs att notera och uppmärksamma fenomen. Fenomenologi är läran om hur världen kommer till oss genom våra sinnen, och utvecklades av filosoferna Husserl och Heidegger.